Language

Pogoji uporabe

Splošni pogoji

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in ostalih veljavnih zakonskih ali podzakonskih aktov, družba

NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA MEDNARODNE PREVOZE

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

Splošni prevozni pogoji za mednarodne prevoze (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

V izogib dvomu za mednarodne prevoze ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.

2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.

4. člen

Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

6. člen

V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

 • Prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago.

 • Drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev.

 • Potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu.

 • Naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo.

 • Prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino. Rezervacije vrste in tipov sedežev ter doplačila za prtljago so vezani na sklenitev prevozne pogodbe. V primeru spremembe le te je potrebno ponovno opraviti rezervacijo vrste in tipov sedežev ter doplačila za prtljago.

 • Prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov.

 • Izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage.

 • Ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor. Potnik sam varuje tovrstne predmete.

 • Odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz.

 • Namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča.

 • Koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu. Neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo v denarju. Kodo za popust je mogoče veljavno uporabiti le tako, da naročnik ob naročilu plača kupnino v višini najmanj enega (1) evra.

 • Poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.

 • Prestop na drugo vozilo pomeni prestop potnika, ki v nakupnem procesu opravi nakup vozovnice, pri kateri je v času njegovega potovanja potreben prestop na drugo vozilo. Prestop je označen v nakupnem postopku in na vozovnici.

 • Rezervacija sedeža je rezervacija točno določenega sedeža med odhodnim in namembnim krajem ob določeni uri odhoda.

 • Poslovni sedež je sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije ob doplačilu in se nahaja v prvih treh (3) vrstah vozila ter je nadstandardno opremljen, z večjim razmikom med sedeži. V ceni poslovnega sedeža sta že vključena 1 kos ročne prtljage, dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg in dva kosa izročene prtljage dimenzij 80 x 50 x 30 cm ter skupne teže do največ 30 kg.

 • Ekonomski sedež je klasični sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije, potniku je sedež dodeljen samodejno ali pa po njegovi izbiri ob doplačilu. V ceni ekonomskega sedeža sta vključena dva kosa prtljage in sicer en kos ročne prtljage dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg ter enega kosa izročene prtljage, dimenzij 80 x 50 x 30 cm in skupne teže do največ 30 kg.

 • Družinski sedež je sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije in se nahaja v zadnjem delu avtobusa ter vključuje mizico med sedeži. V ceni družinskega sedeža sta vključena dva kosa prtljage in sicer en kos ročne prtljage dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg ter enega kosa izročene prtljage, dimenzij 80 x 50 x 30 cm in skupne teže do največ 30 kg.

 • Uredba (EU) št. 181/2011 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju: uredba) je uredba, ki določa pravice potnikov v državah članicah Evropske Unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km.

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA

7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.

8. člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

9. člen

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 48 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 90 % prevoznine, drugih 10 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, med 48 do 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 20 % prevoznine, ostalih 80 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od pogodbe.

Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.

10. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik potniku dodeli številko sedeža na vozilu. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti izbrano označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno.

Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prihodu. V tem primeru lahko naročnik ali potnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

11. člen

Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo potniku.

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

 • Kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov.

 • Želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 46. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati.

 • S svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir.

 • Povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora.

 • Želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo.

 • Vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora oziroma je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali lahko umaže notranjost vozila.

 • Povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz.

 • Noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.

Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo potniku.

12. člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.

13. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov na način kot določajo ti Splošni pogoji.

14. člen

Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na avtobus prinesti natisnjeno vozovnico oziroma jo predložiti preko mobilnega telefona. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, pri čemer se njen obstoj lahko dokazuje tudi drugače.

15. člen

Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med odhodnim in namembnim krajem brez ali s prestopom na drugo vozilo, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.

16. člen

Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.

Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb “Plačaj” ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

17. člen

Potnik mora hraniti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

 • Če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana.

 • Če se uporablja na neustrezen datum.

 • Če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici.

 • Če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.

18. člen

Ugotovljene kršitve iz prejšnjega člena s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionirajo s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.

19. člen

Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika, avtobusne postaje oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), šele s tem dejanjem postane prevozni dokument veljaven. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni. Enako velja, če želi potnik spremeniti tip sedeža in vrednost vozovnice znaša manj, kot prvotno vplačani znesek. V tem primeru se znesek preplačanega zneska ne vrača.

21. člen

Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

23. člen

Zamuda potnika

Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.

Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

24. člen

Zamuda prevoznika

Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.

Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.

V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:

 • Zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila).

 • Zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.

V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.

25. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

 • Zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja.

 • Zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino.

 • Odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.

26. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

27. člen

Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi skladno z določilom 1. odstavka 24. člena, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 30 minut ure pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.

28. člen

Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.

29. člen

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

2.2 PREVOZNE CENE

30. člen

Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od vrste sedežev in rezervacije sedežev ter od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.

2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

31. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

32. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.

33. člen 

Odgovornost prevoznika po Uredbi
Za prevoze v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km je prevoznik odgovoren za izgubo ali poškodbo prtljage zaradi prometnih nesreč, ki se zgodijo pri uporabi avtobusa v višini 1.200 EUR za vsak kos prtljage. Ta omejitev ne velja za poškodbe invalidskih vozičkov, druge opreme za gibanje ali medicinsko tehničnih pripomočkov, kjer je znesek odškodnine vedno enak stroškom nadomestitve ali popravila izgubljene oziroma poškodovane opreme.

Če prevoznik v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km odpove prevoz, napove zamudo, ki je daljša od 120 minut ali ima na prevozu preveliko število rezervacij sedežev, imajo potniki pravico:

 • nadaljevati prevoz v namembni kraj brez dodatnih stroškov pod primerljivimi pogoji prevoza, kot so določeni v prevozni pogodbi; ali

 • do povračila cene vozovnice in če je to primerno, čimprejšnja brezplačna vrnitev do odhodnega kraja, ki je določen v prevozni pogodbi.

Če prevoznik v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km in je predvideno trajanje prevoza več kot tri ure v primeru odpovedi ali več kot 90-minutne zamude potniku brezplačno ponudi:

 • Prigrizek, obrok ali osvežilno pijačo, primerno glede na čas čakanja ali zamudo, pod pogojem, da je na voljo na avtobusu ali ju je možno razumno nabaviti.

 • Hotelsko sobo ali drugo namestitev ter pomoč pri prevozu med postajo in krajem namestitve v primerih, ko je potreben postanek ene ali več noči. Skupni stroški namestitve so omejeni na 80 EUR za posameznega potnika na dan in za največ dve noči.

V primeru nesreče, ki se zgodi pri uporabi avtobusa v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km, prevoznik zagotovi razumno in sorazmerno pomoč v zvezi s takojšnjimi praktičnimi potrebami potnikov po nesreči. Ta pomoč, če je potrebno, vključuje nastanitev, hrano, oblačila, prevoza in omogočanje prve pomoči. Skupni stroški namestitve so omejeni na 80 EUR za posameznega potnika na dan in za največ dve noči.

34. člen 

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v treh (3) treh mesecih od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

35. člen

V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku do dveh (2) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.

2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

36. člen

Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče …) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

37. člen

Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov.

38. člen

Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3 PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA


39. člen 

Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.

40. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, ki ga potnik opravi v nakupnem procesu rezervacije, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

41. člen

Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.

42. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Število kosov izročene potniške prtljage v največji velikost 80x50x30 cm je odvisno od tipa sedeža, ki ga potnik opravi v nakupnem procesu rezervacije. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice. Nakup dodatnega kosa izročene prtljage je možen tudi pri vozniku, če vozilo razpolaga s potrebnim prostorom.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

 • Da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov).

 • Da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli.

 • Da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga.

 • Da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.

43. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

44. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago.

45. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

46. člen 

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

 • Lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije).

 • Predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm.

 • Drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi).

47. člen

Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi.

48. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

50. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

51. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.

4. NAJDENI PREDMETI 

52. člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.

53. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

54. člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).

55. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:

 • Najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani.

 • Najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani.

 • Lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

4. PREVOZ OTROK

56. člen

Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.

5. PREVOZ ŽIVALI 

57. člen

Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • Policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.

 • Psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Ne glede na določilo prejšnega odstavka se kot ročna prtljaga smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

58. člen

Prevoznik invalidom in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotavlja pravico do prevoza in pomoči skladno z določili Priloge 1 in 2 Uredbe v okvirih prevoznikovih zmožnosti.

V primeru, da invalid in oseba z zmanjšano mobilnostjo potrebuje spremstvo je prevoz takšnega spremljevalca brezplačen. Prav tako je brezplačen prevoz psa vodnika za slepe in druge pse pomočnike invalidov skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 57. člena teh Splošnih pogojev.

Za namen zagotovitve prevoza invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo ter spremljevalcev je potrebno prevoznika o tem predhodno obvestiti preko elektronske pošte: intercity@nomago.eu ali telefona: +386 1 431 77 77, vsaj 36 ur pred predvidenim datumom prevoza.

Prevoznik nima vpliva na infrastrukturo in možnosti vstopa ter izstopa invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo na avtobusnih postajah in postajališčih in kot tak ne prevzema odgovornosti, ki je na upravljalcu avtobusne postaje in postajališča.

Prevoznik lahko zavrne sprejetje rezervacije prevoza, izdajo vozovnice oziroma vstop invalidu oziroma osebi z zmanjšano mobilnostjo zaradi izpolnjevanja varnostnih zahtev mednarodnega prava, prava Evropske unije ali nacionalnega prava, da bi izpolnili zdravstvene ali varnostne zahteve, ki jih določijo pristojni organi in če zasnova vozila ali infrastruktura fizično onemogoča varen in operativno izvedljiv vstop, izstop ali prevoz invalidne osebe oziroma osebe z zmanjšano mobilnostjo. Prevoznik nemudoma obvesti potnike o alternativnih prevoznih opcijah znotraj linij prevoznika.

Če je invalidni osebi ali osebi z zmanjšano mobilnostjo, ki ima rezervacijo ali vozovnico, onemogočen prevoz ima ta oseba možnost:

 • Pravico do povračila, in če je to ustrezno, čimprejšnji brezplačni prevoz do izhodiščnega mesta odhoda, kot določeno v pogodbi.

 • Nadaljevanje prevoza ali preusmeritev z razumnim nadomestnim vozilom do namembnega kraja v prevozni pogodbi, razen kadar to ni izvedljivo.

Invalidi in osebne z zmanjšano mobilnostjo imajo pravico do brezplačnega prevoza invalidskega vozička, druge opreme za gibanje ali medicinsko tehničnih.

7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

59. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

60. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

61. člen 

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

8. REKLAMACIJE 

62. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo skladno z določili Uredbe, ki jo vloži pri prevozniku preko elektronske pošte: intercity@nomago.eu, v roku treh (3) mesecev od opravljenega prevoza oz. od datuma, ko bo prevoz moral biti opravljen.

Prevoznik potniku v roku enega meseca poda odgovor o upravičenosti reklamacije, v roku treh mesecev pa dokončno odloči o reklamaciji.

9. ZASTARANJE TERJATEV

63. člen 

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • Za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago.

 • Za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

64. člen

Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

65. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

10. POSLOVNA TAJNOST

66. člen

Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 

67. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi z mednarodnimi prevozi ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.

Naročnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke (navesti kateri: ime in priimek, naslov, pošta…) obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjene pogodbe po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

12. KONČNE DOLOČBE 

68. člen

Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika.

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celoten prevoz.

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami Splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija Splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 6. 6. 2019 naprej. Objavljeni so na spletni strani https://nomago.si in na prodajnih mestih prevoznika.

Ljubljana, 1. 7. 2019

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni direktor za finance